Obchodné podmienky

Kategórie
 
 
 
 
 

Kamenná predajňa

Profesionálna montáž

Kompletný servis

Už 25 rokov na trhu

 

 
 

Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky

Článok I.

Úvodné ustanovenia

 

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri kúpnych zmluvách, uzatvorených spoločnosťou AQUAMONTS, s.r.o., Komárňanská cesta 11, 94064 Nové Zámky, IČO: 36 543 641, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 12790/N, ako predávajúcim a kupujúcim – užívateľom internetových stránok www.aquamonts.sk, ktorých predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.aquamonts.sk. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe a predaji tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho www.aquamonts.sk, s čím kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu súhlasí.
 2. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho, Reklamačným poriadkom internetového obchodu www.aquamonts.sk a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka v jeho platnom znení.
 3. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim podľa § 588 a nasl. v spojení s § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke predávajúceho www.aquamonts.sk (ďalej len "tovar") uzavretá v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok.
 4. Na kupujúceho, ktorým je osoba nakupujúca tovar za účelom podnikania, sa nevzťahujú ustanovenia o záruke, vrátení tovaru a o odstúpení od zmluvy podľa týchto všeobecných obchodných podmienok, ani ustanovenia Reklamačného poriadku. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka.
 5. Všetky ponuky od spoločnosti AQUAMONTS, s.r.o. sú nezáväzné.
 6. Orgán dozoru a dohľadu: Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P.O.BOX 49A, 950 50 Nitra 1, Odbor výkonu dozoru.

 

Článok II.

Objednanie tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

 

 1. Objednanie ponúkaného tovaru kupujúci vykoná vyplnením elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke predávajúceho www.aquamonts.sk (ďalej len "objednávka").
 2. Kupujúci pravdivo vyplní všetky údaje uvedené v objednávke spôsobom určeným na portáli www.aquamonts.sk. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Odoslať objednávku" v sekcii ,,Pokladňa" po vyplnení všetkých krokov. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, najmä dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa, názov objednávaného tovaru, množstvo a taktiež čas a spôsob dodania.
 3. Odoslanou objednávkou je kupujúci viazaný až okamihom potvrdenia objednávky kupujúceho predávajúcim (ďalej len „akceptácia“).
 4. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke e-mail s akceptáciou objednávky kupujúceho. V potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim, teda v akceptácii, budú uvedené najmä tieto informácie:
  • identifikácia kupujúceho a predávajúceho (fakturačná a dodacia adresa),
  • číslo objednávky (ID),
  • dátum objednávky,
  • druh a počet objednaného tovaru, kúpna cena tovaru (jednotlivé položky a celková kúpna cena za tovar),
  • náklady na dodanie tovaru,
  • celková kúpna cena obsahujúca DPH a všetky náklady,
  • spôsob dodania,
 5. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu a cenu dopravy na základe objednávky.
 6. Kúpna zmluva nadobúda platnosť a účinnosť prebratím tovaru kupujúcim od prepravcu (dobierka), alebo pri osobnom odbere a uhradení ceny tovaru.
 7. Predávajúci je vždy oprávnený žiadať od kupujúceho autorizáciu teda ďalšie potvrdenie objednávky, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky. V prípade ak kupujúci túto autorizáciu požadovaným spôsobom v lehote určenej predávajúcim nevykoná, kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku ruší. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia zmluvy plnili.
 8. Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu kupujúcemu v prípade zjavnej chyby týkajúcej sa najmä ceny, popisu alebo obrázku tovaru v katalógu tovarov uvedenom na internetovej stránke predávajúceho.
 9. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že mu spoločnosť AQUAMONTS, s.r.o. poskytla všetky informácie o kupovanom tovare v zmysle § 10 zákona č. 108/2000 Z.z. tak, aby sa kupujúci mohol zoznámiť najmä s jeho parametrami, cenou, spôsobom dopravy, úhradou a lehotou dodania.
 10. Kupujúci má právo zrušiť objednávku písomne (adresa spoločnosti) alebo emailom, v prípade, že tovar ešte nebol odoslaný.
 11. Spoločnosť AQUAMONTS, s.r.o. si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť najmä v prípadoch, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či podmienok z objednávky, tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru.

 

Článok III.

Cena a platobné podmienky

 

 1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná predávajúcim, riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu vrátane ceny dopravy, podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok, platnú v čase potvrdenia objednávky predávajúcim. Predávajúci je viazaný výškou ceny tovaru uvedenej na jeho portáli www.aquamonts.sk .
 2. Kúpna cena za tovar a cena dopravy, je cena uvedená na internetovej stránke predávajúceho www.aquamonts.sk v čase potvrdenia objednávky kupujúceho predávajúcim. Kúpna cena je uvedená vrátane DPH. Do kúpnej ceny nie je zahrnutá cena dopravy tovaru do miesta určeného kupujúcim. Ceny dopravy tvorí osobitnú položku.
 3. Kúpnu cenu vrátane ceny dopravy uhradí kupujúci predávajúcemu v hotovosti v sídle predávajúceho, alebo dobierkou.
 4. Faktúra, na kúpnu cenu a cenu dopravy, vystavená predávajúcim, ktorá bude zaslaná kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.

 

Článok IV.

Dodacia lehota

 

 1. Lehota dodania objednaného tovaru sa riadi vyhlásením predávajúceho na internetovej stránke www.aquamonts.sk pri príslušnom tovare. V prípade, že je tovar skladom tovar bude dodaný najneskôr do 3 pracovných dní od overenia objednávky predávajúcim. V prípade, ak predávajúci túto lehotu neuvedie, má sa za to, že dodacia lehota je 30 kalendárnych dní.
 2. Dodacia lehota začína plynúť dňom overenia objednávky predávajúcim.
 3. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnateľný s pôvodným (náhradné plnenie).
 4. Dodacia lehota sa primerane predlžuje o dobu, počas ktorej trvali najmä nasledujúce okolnosti ju spôsobujúce: Predovšetkým pracovné nepokoje prebiehajúce podľa zákona — štrajky a prerušenia práce. Ďalej pôsobenie vyššej moci, okolností ako vojna, teroristický útok alebo iné nepredpokladané udalosti mimo dosahu spoločnosti AQUAMONTS, s.r.o., ktoré sa nedajú prekonať bežným úsilím, pokiaľ tieto dokázateľne majú vplyv na dodávku tovaru.

 

Článok V.

Podmienky dodania tovaru

 

 1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu prostredníctvom dobierky, alebo pri osobnom prevzatí na adrese predávajúceho po úplnom zaplatení jeho kúpnej ceny a ceny prepravy.
 2. Nebezpečenstvo náhodného zničenia alebo náhodného zníženia kvality tovaru alebo jeho dielov, prechádza na kupujúceho okamihom odoslania tovaru predávajúcim kupujúcemu.
 3. Kupujúci je povinný zaslaný tovar prebrať. Prípadné závady tovaru zaznačiť a opísať v preberacom protokole, ktorý kupujúci podpíše, v opačnom prípade sa má za to, že tovar je bez závad.
 4. Kupujúci nie je oprávnený nepodpísať preberací protokol z neopodstatnených dôvodov.
 5. V prípade doručovania rozmernejšieho a ťažšieho tovaru kuriérskou službou, táto nie je povinná vykonať vynášku tovaru priamo do bytu.
 6. Cena za dodanie tovaru je uvedená v potvrdení objednávky.
 7. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať a v prípade akýchkoľvek vád tieto pred prevzatím, oznámiť prepravcovi a predávajúcemu. Kupujúci podpísaním faktúry a preberacieho protokolu potvrdzuje, že zásielka bola doručená bez závad, riadne a včas. Faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list bude priložená v zásielke s prepravovaným tovarom.
 8. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovar riadne skontrolovať a všetky nedostatky nahlásiť prepravcovi a predávajúcemu, a to ešte pred potvrdením prevzatia. Na dodatočné nahlásenie mechanických poškodení nie je možné brať ohľad a tieto nebudú uznané.
 9. V prípade, ak kupujúci odmietne podpísať preberací protokol, tovar mu nebude vydaný.

 

Článok VI.

Záruka

Reklamačný list a dotazník k reklamácii čerpadla

 

 1. Záruku na tovar predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste. Ak nie je v priloženom záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
 2. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami alebo pôsobením iných javov.
 3. Kupujúci uplatní reklamáciu odoslaním reklamovaného tovaru, alebo osobne spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi (faktúra, záručný list a reklamačný list) na nasledovnú adresu predávajúceho:


AQUAMONTS, s.r.o., Komárňanská cesta 11, 94064 Nové Zámky

 1. K reklamovanému tovaru kupujúci priloží čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru - faktúru a podrobný popis vady. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. Kupujúci sa zaväzuje reklamovaný tovar odovzdať kompletný, t.j. vrátane jeho príslušenstva (kábel, kondenzátorová skriňa), bez zásahov do konštrukcie výrobku.
 2. Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši Reklamačný poriadok , ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

Článok VII.

Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

 1. V zmysle ustanovenia § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z.o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy bolo predávajúcemu doručené v uvedenej lehote. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa vrátenia tovaru všetky platby, ktoré od neho prijal. Tým sa rozumie zaplatená kúpna cena, náklady na dopravu, dodanie a poštovné (avšak len náklady najlacnejšieho z ponúkaných spôsobov doručenia) ako i všetky ostatné náklady. Predávajúci nie je povinný nahradiť spotrebiteľovi, náklady na vrátenie tovaru. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vzniká predávajúcemu právo na náhradu škody.
 2. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 7.1. tohto reklamačného poriadku je kupujúci povinný tovar vrátiť odoslaním tovaru na adresu:

  AQUAMONTS, s.r.o., Komárňanská cesta 11, 94064 Nové Zámky

  Tovar neposielajte na dobierku, takýto tovar nepreberáme.

   

Článok IX

 

Záverečné ustanovenia

 

 1. Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke www.aquamonts.sk .
 2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke predávajúceho v deň potvrdenia objednávky predávajúcim.
 3. Predávajúci má právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok s tým, že dňom zverejnenia nových Všeobecných obchodných podmienok na internetovej stránke predávajúceho www.aquamonts.sk , predošlé Všeobecné obchodné podmienky strácajú platnosť a účinnosť.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verzia